Dňa 24.8.2019, na sviatok sv. Bartolomeja apoštola, bola v našej farnosti sv. Imricha v Senohrade pri slávnostnej sv. omši celebrovanej dekanom vdp. Jozefom Krausom inštalovaná relikvia bl. Anky Kolesárovej v kaplnke sv. Jána Nepomuckého. Tu je umiestnená aj k verejnej úcte. Farnosť je známa mimoriadnou úctou a púťami k Ružencovej Panne Márii. Práve bl. Anka Kolesárová nám pomáha rozjímať nad Božím povolaním v živote človeka a spoluprácou s Božou milosťou v našich životoch tak, ako sa to zračí v tajomstvách posvätného ruženca.

Relikviu bl. Anky Kolesárovej boli zástupcovia farnosti prevziať spolu s veriacimi z farnosti Litava na spoločnej púti dňa 16.7.2019 vo Vysokej nad Uhom, kde mali možnosť priamo zažiť ovocie jej duchovného odkazu dnešnému svetu. Modlitbu troch Zdravasov sa spolu s ňou modlievame po každej sv. omši a tak vyprosujeme našej farnosti i celému svetu milosť rozpoznania povolania a dar čistoty a vernosti.