S velkým dojetím a radostí sledoval jsem před rokem slavnost blahořečení Anny Kolesárové

v Košicích. Od té doby se mi vracela myšlenka, že i pro věřící našeho městečka by byla pro naši mládež, ale i ostatní věkové skupiny vzorem vyzrálé křesťanky, milující z celého srdce Boha víc než sebe a svůj život. Slova: „Raději smrt než hřích“ nebyla pro ni frází, beze zbytku je naplnila, když nebyla po vůli sovětskému vojákovi, ačkoliv věděla, že ji zastřelí.

Tato její oběť nezůstala nepovšimnuta, stále více mladých lidí vyhledávalo její hrob a rozho-dovalo se pro život v čistotě. Oni vlastně přišli s myšlenkou, aby byl zahájen proces jejího blahořečení. I u nás má mládež své ideály a váží si opravdových hodnot. K tomu potřebuje silné vzory. A právě takovým vzorem je 16 letá Anička Kolesárová.

Hned týž měsíc obrátil jsem se na Sekretariát kauzy a kultu bl.Anny Kolesárovej v Košicích se žádostí o relikvii z jejího těla. Žádost podpořil i královéhradecký pan biskup Mons. Jan Vokál. Poté už zbývalo jen domluvit způsob převzetí relikvie. Ze Sekretariátu mi bylo navrženo, že v září 2019 se pan postulátor zúčastní sympozia z kanonického práva na Vranově u Brna a byl by ochoten relikvii nám dovézt. Domluvili jsme se tedy na termínu 10. září. Před tímto datem jsme konali novénu k bl. Anně Kolesárové, zakončenou vždy modlitbou za její brzké svatořečení.

V úterý, 10. září náš svratecký kostel Narození sv. Jana Křtitele byl zaplněn jako o nedělních bohoslužbách. Naše vynikající aranžérka Mgr. Pešková jej slavnostně vyzdobila, zejména oltář Božského Srdce Páně, na němž budou ostatky trvale uloženy. Úderem 18 hodiny ubíral

se liturgický průvod středem kostela. Vldp. Postulátor JCDr. Marek Ondrej nesl v rukou relikviář s ostatkem blahoslavené, který umístil na obětní stůl. Hlavním celebrantem byl místní farář P. Jiří Prokůpek. U oltáře s ním sloužil otec postulátor a dalších šest kněží z blízkého okolí. Kázání se ujal otec postulátor, který velice poutavě poukázal mimo jiné na to, jak i obyčejní lidé jsou schopni konat neobyčejné skutky a vydobýt si slávu nejen zde na zemi, ale především v nebi. Na konci mše svaté došlo k oficiálnímu předání relikvie podpisem předávacího protokolu a odevzdáním autentiky, která potvrzuje pravost ostatku a dovoluje jeho veřejné uctívání.  Poté byly ostatky uctěny kněžími, ministranty a následně P. Jiří Prokůpek relikviář umístil na oltář Božského Srdce. Svratka se tak stala prvním místem v České republice, kde jsou ostatky bl. Anny Kolesárové uloženy.

Po mši svaté dostali také farníci možnost ostatky uctít a setrvat v kostele při osobní adoraci. Velkou radost měli i z obrázku s relikvií bl. Anny Kolesárové – plátýnka, které bylo dotýkáno kostí blahoslavené. Tak budou mít tuto vzácnou přímluvkyni i ve svých domácnostech a mohou se k ní obracet se svými prosbami. Rozděleny byly dětem a mladým i medailky s obrázkem bl. Anny Kolesárové.  Doufáme, že bl. Anna Kolesárová bude vzorem nejen pro naše mladé, ale i pro všechny ostatní farníky. Snad se brzy dočkáme jejího svatořečení. Za to se často společně modlíme. Přijali jsme ji jako svoji a jsme přesvědčeni, že bude s námi sdílet naše bolesti i radosti, zkrátka, že bude jednou z nás.

Přikládáme i pár fotografií z této slavnosti.