Ježiš, Mária, Jozef...! Posledné slová bl. Anky Kolesárovej vyjadrujú jej úctu k svätej rodine. Od soboty 11. mája 2019, bude miestom, kde môžeme uctievať jej relikvie aj kostol sv. Jozefa v Beckove. Oltárny obraz z konca 19. storočia pritom znázorňuje celú nazaretskú rodinku: Ježiša, Máriu i Jozefa.

Vo františkánskom kostole a v priľahlom kláštore, ktorý teraz poskytuje priestory pre novú evanjelizáciu sa v sobotu konali "Modlitby za uzdravenie". Tradičné modlitbové stretnutie sa v tomto roku nesie v znamení "Blahoslavenstiev." Pre tieto májové MZU sme vybrali tému: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Dôvodom bola radosť z daru, že môžeme v našom kostole prijať relikvie blahoslavenej Anky. Ako uviedol postulátor kauzy svätorečenia o. Marek Ondrej, aj bl. Anka Kolesárová videla Boha a jeho tvár. Nielen vo sviatostiach, ktoré prijala krátko pred smrťou, ale i v ľuďoch, ktorým sa snažila pomáhať. Vidieť Boha si vyžaduje snahu hľadať ho a nájsť ho. K tomu treba mať pokorné a úprimné srdce, ktoré túži po Jeho blízkosti.

Po slávnostnej svätej omši ku cti bl. Anky nasledovala eucharistická adorácia a po nej krátka prestávka. Potom Mária predstavila Pastoračné centrum Anny Kolesárovej - Domček vo Vysokej nad Uhom. Nasledovala pobožnosť za odprosenie hriechov proti čistote a životu. V krátkom videofilme sme si pripomenuli odvážny život bl. Anky a stretnutie sme zakončili modlitbou chvál.

"Blahoslavená Anna Kolesárová je príkladom nielen pre mladých, ale i pre strednú generáciu", ako povedal br. Felix Mária, OFM duchovný správca Centra novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II..  "Tu v CNE v Beckove sa venujeme strednej generácii a tá rovnako potrebuje príklad odvahy a vernosti. Odvahy byť čistého srdca. Odvahy žiť v Pravde."

Veríme, že úcta k bl. Anke prinesie nové ovocie svätosti pre náš národ a Európu, ktorá potrebuje silné dielo novej evanjelizácie.

Felix Mária, františkán

Zdroj: https://cne-beckov.sk/historia/relikvie-bl-anny-kolesarovej/