PROCES BLAHOREČENIA

Svätý Otec František 6. marca 2018 schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil ruský vojak. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť.

Prinášame chronológiu procesu blahorečenia.

– 3. júla 2004

Na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anky Kolesárovej sa 3. júla 2004 začal proces blahorečenia tejto Božej služobníčky.

Do úlohy postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr.  Bartolomej Gábor, PhD., neskôr Dr. Andrea Ambrosi v Ríme. Post vicepostulátora zastáva JCDr. JUDr. Juraj Jurica. Okrem toho boli zriadené ešte dve komisie – teologická a historická – ktoré mali život Anky Kolesárovej posúdiť z týchto dvoch uhlov pohľadu. Proces prebiehal v duchu inštrukcií Kongregácie pre kauzy svätých. Jeho súčasťou bolo zozbieranie svedectiev a rôznych dôkazov.

– 14. februára 2012

Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená ďakovnou svätou omšou 14. februára 2012 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, spolu s vtedajším pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom a emeritným košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom, za prítomnosti veľkého počtu kňazov a mladých, ktorí zaplnili celú katedrálu.

Po svätej omši otec Juraj Jurica, vicepostulátor procesu blahorečenia, oboznámil prítomných s procesom blahorečenia Anny Kolesárovej a o odovzdaní 12 kg materiálov tejto kauzy do Ríma.

– 6. marca 2018

Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta k jej blahorečeniu. Ako 7. marca 2018 informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata SDB v utorok 6. marca.

Božia služobníčka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom v okrese Michalovce a bola zavraždená 22. novembra 1944 vo svojej rodnej obci, kde je aj pochovaná.

– Termín slávnosti blahorečenia bol stanovený na 1. september 2018.

 

Príčiny, ktoré napomohli tomu, že Anna Kolesárová bude vyhlásená za blahoslavenú:

 1. Zápis vo farskej matrike v Pavlovciach nad Uhom, ktorý urobil tamojší farár Anton Lukáč, ktorý hneď po pohrebe do poznámok v Matrike zomrelých zapísal: Hostia sanctae castitatis (obeť svätej čistoty).
 2. Zápis v Matrike narodených farského úradu v Pavlovciach nad Uhom, kde v poznámke je uvedené: Zavraždená vojakom z Ruska kvôli čistote.
 3. Záznam vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom z roku 1944, ktorý urobil miestny farár Anton Lukáč, generálny vikár pre Užhorodský dekanát. Túto skutočnosť dosvedčilo svojím podpisom päť očitých svedkov. Podľa zápisu duchovného otca, ktorý popísal celú udalosť, Annu pri tomto hrdinskom čine posilňoval eucharistický Kristus – krátko predtým totiž pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.
 4. Záznam v Knihe zomrelých v archíve Arcibiskupského úradu v Košiciach, kde v poznámke je uvedené: Hostia sanctae castitatis (obeť svätej čistoty).
 5. Zápis v úmrtnom liste – v časti Choroba alebo iný dôvod smrti obsahuje poznámku: v čase vojny zavraždená ruským vojakom.
 6. Svedectvo ľudí, ktorí počuli slová Anky Kolesárovej pred smrťou: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Pred smrťou pristúpila k svätej spovedi a svätému prijímaniu.
 7. Účastníci pútí k jej hrobu sa zúčastňujú na svätých omšiach a ďalšom programe. Veľa z nich pristupuje k svätej spovedi alebo ku generálnej svätej spovedi. Sme svedkami mnohých obrátení a vnútorných uzdravení. Vytvára sa obrovská komunita mladých ľudí. Títo ľudia sa pripravujú na svoje manželstvo alebo iné povolania sľubom čistoty
 8. Beatifikácia Anny Kolesárovej bude zadosťučinením pre všetky ženy a dievčatá, ktoré počas druhej svetovej vojny trpeli akýmkoľvek ponižovaním.
 9. Tým, že sa dozvieme o skutočnej  láske, chceme vyjadriť svoj protest proti zneužitiu či akémukoľvek druhu násilia voči ženám.

 

Zdroje: VIS / domcek.org

PRIEBEH PROCESU BLAHOREČENIA

PD_41_File_011

Na podnet mnohých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anky Kolesárovej sa začal proces blahorečenia tejto Božej služobnice. Do úlohy postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD., neskôr Dr. Andrea Ambrosi. Post vicepostulátora zastáva JCDr. JUDr. Juraj Jurica.

Vyjadrenie Juraja Juricu, Bartolomeja Gábora a Ondreja Nagya (2009):

Môžete v skratke zhrnúť doterajší priebeh procesu blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej?
Juraj Jurica:
Proces prebieha v duchu inštrukcií Kongregácie pre kauzy svätých. Treba zozbierať svedectvá a rôzne dôkazy. Práca pokračuje veľmi intenzívne. Okrem toho boli zriadené ešte dve komisie – teologická a historická, ktoré majú posúdiť život Anky Kolesárovej z týchto dvoch uhlov pohľadu. Osobitnú úlohu ma pozícia prekladateľa, keďže všetky texty majú byť preložené do taliančiny. Myslím si, že naša prekladateľka spĺňa všetky kritériá, ktoré má spĺňať táto náročná práca.

Ako vnímate tento proces?

Juraj Jurica: Proces prebieha nádejne. Často to však znamená bežať s časom opreteky, pretože niektorí svedkovia už zomreli alebo sú v pokročilom veku. Okrem toho, treba koordinovať prácu na viacerých úsekoch procesu, ako je teologická či historická komisia a práca prekladateľa.
Možno však s istotou povedať, že záujem o život Anky Kolesárovej, jej odkaz a čulé podujatia s tým spojené, neraz presahujú aktivity, ktoré predchádzali procesu blahorečenia iných svätých.
V každom prípade, samotná kauza môže mať akýkoľvek výsledok. Jej záverečné posúdenie patrí výlučne autoritám v Ríme. Či už bude úspešná, alebo jej uzavretie bude mať iný koniec, to, čo sa doteraz vo Vysokej nad Uhom urobilo, už prináša a určite aj bude prinášať duchovné ovocie.

Vieme, že máte živý kontakt s Rímom. Ako tam reagujú na túto kauzu?

Juraj Jurica: Postulátor v procese Dr. Ambrosi, ktorý pôsobí na diecéznej úrovni, je právnikom s bohatými skúsenosťami z mnohých káuz. On by mal byť zároveň aj postulátorom tejto kauzy blahorečenia v Ríme. To, že prijal túto službu aj na úrovni Kongregácie pre kauzy svätých, je jasným signálom, aby sme pokračovali v našich doterajších snahách. Veľmi pozitívne sú vnímané
aktivity v centre mladých vo Vysokej nad Uhom či Púte radosti. Vo večnom meste je to posudzované ako jasný signál, že táto kauza má svoje opodstatnenie a že jej treba venovať primeranú pozornosť.

Čo vás ako bývalého postulátora najviac oslovilo na kauze o Anke Kolesárovej?

Bartolomej Gábor: Svedectvo mladých. Podľa ovocia poznáme strom. Duchovné obrátenie mladých ma povzbudzovalo pomáhať pri rozbiehaní procesu na diecéznej úrovni.

 Váš priateľ don János Szőke, postulátor z Budapešti, bol dvakrát na Púti radosti vo Vysokej nad Uhom ako hosť. Mohli by ste tlmočiť jeho osobný názor na dianie okolo Anky Kolesárovej?

Bartolomej Gábor: Postulátor don János Szőke bol veľmi oslovený účasťou mladých na stretnutiach zameraných na čistú lásku a základné ľudské hodnoty. Uvedomil si, že Anka sa stala príťažlivou pre mladých a že im môže pomáhať na ceste dospievania aj pri zakladaní zdravých rodín. Sám nás povzbudzoval, aby sme sa týmto procesom blahorečenia zaoberali.

 

Podľa vášho názoru, aký vplyv môže mať prípadné blahorečenie Anky Kolesárovej na mládež a rodiny?

Bartolomej Gábor: Myslím si, že by to bola satisfakcia pre mnohé naše ženy a dievčatá za ich potupenie v čase vojny. Zároveň by to mohol byť impulz pre ženy a dievčatá našich čias, aby mali odvahu strážiť vo svojom srdci čistú lásku. Nehovoriac o tom, že oficiálne uznanie tohto životného svedectva zo strany Cirkvi by bolo veľkým darom z neba. Svätica je ako bazilika minor v diecéze. Vyzývam vás k modlitbe za toto krásne Božie dielo.

Výpoveď jej života volá po nefalšovanej autenticite. Pozýva byť svedkom, ktorý ctí nemeniace sa princípy. Princípy, ktoré garantujú perspektívu nadčasového pohľadu a zároveň zasadzujú jednotlivca i spoločnosť do reality života prežívaného veľmi pravdivým spôsobom. Nasledovanie príkladu jej života nie je lacnou zábavou. Dáva však záruky, že cesta človeka sa nekončí sklamaním ani prehrou, ale vedie k večnému všetko objímajúcemu stretnutiu s Bohom Láskou. Po rokoch stretnutí v rodisku Anky s radosťou pozorujeme, že tu vyrástla nová generácia, ktorú ona oslovila. (JCLic. Ing. Ondrej Nagy, promótor spravodlivosti pre proces blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej)

UKONČENIE DIECÉZNEJ FÁZY PROCESU BLAHOREČENIA

Slovo o. Pavla Hudáka na záver akadémie – 14. Februára 2012 pri príležitosti Slávnostného ukončenia diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej:

 Chcem vyjadriť vďačnosť Bohu za to, čo nám cez príbeh Božej služobnice Anky Kolesárovej odovzdal. Tisícky obrátení a prehlbení vo viere, množstvo svedectiev o uzdravení je krásnym ovocím tohto miesta.

 Som rád, že v Košickej katedrále  môžem privítať aj rodákov Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Je to významná udalosť pre vašu obec, pre farské spoločenstvo farnosti Pavlovce nad Uhom.

 Ako aktor kauzy procesu blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej chcem poďakovať:

 • Emeritnému arcibiskupovi Mons. Alojzovi Tkáčovi za otvorenie procesu skúmania
 • Prvému postulátorovi procesu blahorečenia pánu dekanovi Bartolomejovi Gáborovi, že sa ujal tejto kauzy a pomohol rozbehnúť proces,
 • Ďalšiemu postulátorovi doktorovi Ambrózimu z Ríma
 • Vicepostulátorovi Jurajovi Juricovi, ktorý nastúpil v pravý čas a dal tomu silu a našiel cestu.
 • Chcem poďakovať: súdnemu tribunálu, teologickej a historickej komisii, prepisovateľom a prekladateľom a všetkým, ktorí v tomto procese beatifikácie akýmkoľvek spôsobom pomohli.

Ďakujem aj tým, ktorí mi dali svedectvo o Anke Kolesárovej alebo o osobnom duchovnom úžitku Anky Kolesárovej pre svoj život.

 Anka sa stala vzorom pre mladých, priateľkou na ceste dospievania a motiváciou žiť kresťanské hodnoty a čisté vzťahy.

Za posledných 13 rokov destiatky tisíc mladých absolvovalo viacdňové formačné stretnutia o čistej láske. Vzhľadom nato, že stále viac mladých a rodín prichádza na to miesto, je predpoklad, že jej prípadné pozitívne vyvrcholenie procesu beatifikácie prinesie veľké požehnanie nielen pre Košickú arcidiecézu ale aj pre celé Slovensko a okolité národy.

 Ďakujem Anke, že dokázala zomrieť a tak jej JEDEN PRÍBEH MENÍ PRÍBEHY MNOHÝCH.

PD_41_File_019

UKONČENIE RÍMSKEJ FÁZY PROCESU BLAHOREČENIA

Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František schválil 6. marca 2018 dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča radšej zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. O procese hovoríme s jeho vicepostulátorom Jurajom Juricom.

- Kedy sa začal proces blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej?

Diecézna fáza tohto procesu sa začala po súhlasnom stanovisku KBS a nihil obstat Kongregácie vo februári 2009.

- V čom spočívala a kedy sa zavŕšila diecézna fáza?

Celý proces má svoje špecifiká a riadi ho na to určený tribunál. Úlohou diecéznej fázy bolo vypočuť svedkov príbehu Anky Kolesárovej, pripraviť teologické a historické hodnotenie udalosti opísať v čom a ako sa prejavuje jej povesť svätosti. Následne bolo potrebné všetky spisy procesu preložiť do taliančiny. Diecézna fáza procesu bola ukončená v decembri 2011.

- Aká bola úloha vicepostulátora?

Úloha vicepostulátora bola koordinovať jednotlivé fázy procesu, kontrolovať dodržiavanie právnych noriem a posúvať priebeh procesu, zabezpečovať komunikáciu medzi členmi tribunálu, ale aj garantovať preklad textov do taliančiny.

- Čo bolo v diecéznej fáze najdôležitejšie? Koľko trvala?

Normy diecéznej fázy procesu sú stanovené Kongregáciou pre kauzy svätých. Bolo tak, pre platnosť procesu dôležité, garantovať ich dodržiavanie. Jedná sa o cirkevno-právne náročný proces.

- V čom spočívala Rímska fáza procesu blahorečenia?

Po tom, ako sme v decembri 2011 doručili 12 kíl dokumentov procesu do Ríma nasledovala príprava tzv. positia kde je v jednom zväzku zhrnutý celý príbeh Anky Kolesárovej. Tento dokument bol následne predložený na štúdium expertom Kongregácie pre kauzy svätých.

- Čo nasledovalo po napísaní Pozícia?

Positio bolo preštudované a podrobené hodnoteniu komisií Kongregácie a jednotliví členovia následne hlasovaním prejavili svoj pozitívny názor na blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. Po pozitívnom hlasovaní kardinálmi vo februári 2018 ktoré bolo úplne v závere Rímskej fázy procesu, bol Svätým Otcom vydaný dekrét v ktorom povoľuje beatifikáciu Božej služobnice.

- V čom tkvie veľkosť tejto novej blahoslavenej?

Jedná sa o príbeh dievčaťa ktoré aj za cenu svojho života bránilo svoju čistotu. Dokázala nájsť v sebe silu aby jasne povedala nie, hriechu. Táto veľká sila bolo výsledkom viery ktorú prežívala v každodennom živote Zemplína. Zároveň je dôkazom toho, že aj v jednoduchých ľuďoch mocne pôsobí Božia milosť ktorá ich uschopňuje k mučeníctvu.

- Čo očakávate od novej blahoslavenej?

Nová blahoslavená už ukázala svoj odkaz. V posledných rokoch k jej hrobu vo Vysokej nad Uhom putujú oslovení jej príbehom desaťtisíce mladých ľudí na tzv. Púte radosti. My očakávame jej neutíchajúcu ochranu a príhovor za našu mládež a za každého kto chce žiť s čistým srdcom.

- Čo to znamená pre Slovensko a pre celú Cirkev?

Je to jasným znamením, že dobrý Pán Boh povoláva k svätosti aj v našej domovine a v ťažkých chvíľach neopúšťa nikoho kto sa k Nemu obracia.

- Vieme už, kedy bude slávnosť blahorečenia?

To záleží od dohody Košického arcibiskupstva s Kongregáciou. Pred tým je však potrebné predložiť na schválenie kolektu a druhé čítanie pre Posvätné čítanie. Taktiež je potrebné túto udalosť pripraviť organizačne. Máme v úmysle to zorganizovať ešte tento rok 2018. Konkrétny dátum však ešte nie je známy.


Rádio Lumen odvysielalo na veľkonočnú nedeľu  01.04.2018 reláciu Karmel, ktorá bola venovaná téme Blahorečenie Anky Kolesárovej - mučenice čistoty
zvukový záznam si môžte vypočuť tu:
http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1