Mons. Bernard Bober

Príhovor otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera

Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi!
Vysoká nad Uhom a hrob Anny Kolesárovej, sa po dlhých rokoch núteného mlčania počas režimu, stala živým impulzom k zamýšľaniu sa nad skutočnými hodnotami v živote človeka. Anka sa rozhodla chrániť svoje morálne hodnoty a svoju čistotu aj za cenu straty života. Cítila, že nemôže konať inak, iba povedať rozhodné „nie“ tomu, čo by ju oberalo o skutočnú slobodu a pokoj srdca. V tej chvíli nemala veľa času rozhodovať sa a filozoficky uvažovať, čomu dať prednosť. Rozhodla sa podľa hlasu svojho svedomia – podľa hlasu Boha, Ježiša Krista, ktorý sa v jej svedomí ozýval už dlho. Odmietnutím násilníka sa začala jej rýchla cesta ku krvavej premene na čistú hostiu nevinnosti.
Niekto by mohol namietať, že Ankin hrdinský skutok bol skôr prejavom zúfalstva než obranou čistoty. Ona si však aj napriek mladému veku plne uvedomovala čo ju kvôli tomuto odmietnutiu čaká. A predsa neušla von, preč z domu, skryť sa niekde. Ona sa naopak rozbehla priamo k svojmu otcovi. Tam hľadala útočisko. On jej bol najlepším učiteľom a zároveň stelesnením jej viery v osobného Boha. A týmto spôsobom nám aj dnes vyznačuje to najlepšie nasmerovanie cesty úniku pred hriechom, hoci aj za cenu straty pozemského života. Iba blízko pri Bohu, pri Nebeskom Otcovi môžeme podľa jej vzoru aj my hľadať záchranu čistoty duše i srdca pre večnosť.
Nesúhlasiť s hriechom, ktorý zotročuje, všemožne sa pred ním brániť a utekať od neho, chrániť pred ním svoje zmysly i srdce – toto je živý odkaz Anky aj pre našich mladých. Dnes je tých pokušení proti čistote oveľa viac ako kedysi. Doliehajú na mladú dušu z každej strany. Pokušeniam sa síce nevyhneme a ani zaváhaniam či pádom, tie sú sprievodnými prejavmi našej nedokonalej ľudskej prirodzenosti. Sú to limity krehkosti, ktoré nás hriešnych ľudí charakterizujú. Vo svetle viery sme však pozývaní k tomu, aby sme tieto svoje limity a ohraničenia neustále a trpezlivo prekonávali. Sme volaní k čomusi väčšiemu a trvácejšiemu. Chvíľkovosť a nestálosť sebeckej lásky sa ani zďaleka nedá porovnať s radosťou a pokojom, ktorý nám ponúka Ježiš pri zachovávaní Božieho prikázania – Nezosmilníš! A že sa pri vernosti Ježišovým prísľubom dá prekonať aj strach o vlastný život, to nám dosvedčuje príbeh našej Anky – mučenice čistoty.
Vo Vysokej nad Uhom sa od chvíle prvého verejného stretnutia mladých ľudí v roku 1999 začal stavať vzácny oltár. Ďakujem všetkým organizátorom, dobrovoľníkom i pútnikom za ich vytrvalosť pri duchovnej stavbe tohto Božieho diela. Je to nádherný a už aj viditeľný oltár Božej lásky. Tá nás učí nezaujímať sa iba o seba, ale vnímať potreby iných. Kiežby nám Pán daroval milosť, aby sme raz na piedestál tohto oltára mohli vyzdvihnúť vzácnu perlu našej rodnej zeme – svetlo, ktoré prišlo doslova z východu. Ona sa pre nás vo svojej dobe stala darom i vzorom čistej lásky. Mám veľkú radosť z toho, že sa jej beatifikačný proces už čoskoro zavŕši blahorečením.

 

Comments are closed.