Slávnosť blahorečenia
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  • V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje organizátor slávnosti blahorečenia ako prevádzkovateľ: Košická arcidiecéza, so sídlom: Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00 179 094, email: abukosice@abuke.sk, tel. č.: +421 948 277 219 (ďalej v tomto bode len ako „prevádzkovateľ“), účastníkovi slávnosti blahorečenia ako dotknutej osobe (ďalej v tomto bode len ako „dotknutá osoba“) nasledujúce informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov dotknutej osoby,
  • Dotknutá osoba berie na vedomie, že z celej slávnosti blahorečenia budú zhotovované fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy, a to bez peňažnej náhrady dotknutej osobe,
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby, ktorých zdrojom sú  fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy s dotknutou osobou  – všeobecné osobné údaje (ďalej v tomto bode len ako „osobné údaje“) za účelom zdokumentovania slávnosti blahorečenia a zverejnenia priebehu slávnosti blahorečenia na webovej stránke určenej prevádzkovateľom, na sociálnych sieťach, v tlačových správach a u spoluorganizátorov,
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe: 1./ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 2./ spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, propagácia a dokumentácia podujatia,  administrácia informácií súvisiacich s podujatím a kontrola podujatia,
  • Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu trvania slávnosti blahorečenia a po jej ukončení do vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s uvedeným podujatím, prípadne do doby kým pominie oprávnený záujem prevádzkovateľa na ich spracúvaní,
  • Osobné údaje môžu byť poskytnuté spoluorganizátorom, poskytovateľom IT služieb, archívu, médiám a ďalším osobám poskytujúcim prevádzkovateľovi služby,
  • Prenos osobných údajov do tretích krajín nie je zamýšľaný,
  • Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
  • Dotknutá osoba má právo 1./ požadovať prístup k osobným údajom, 2./ žiadať opravu osobných údajov, 3./ žiadať o výmaz osobných údajov, 4./ požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov 5./ žiadať prenos osobných údajov 6./ namietať proti spracúvaniu osobných údajov 7./ podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk,
  • Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že celá slávnosť bude naživo vysielaná vo viacerých médiách, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje dotknutej osoby aj bez jej súhlasu za účelom potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a budú zhotovované fotografie, filmy alebo audio a audiovizuálne záznamy s dotknutou osobou počas slávnosti alebo v súvislosti s ňou a môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady dotknutej osobe.