dobrovolnici

DOBROVOĽNÍCTVO – dar z neba (ale aj ruka dotýkajúca sa neba)

Úvodné slová v tejto kapitole patria tým, ktorí svoje rozhodnutie pomáhať na púťach povýšili na službu, dokonca na službu svojho srdca:

„Dobrovoľníctvo považujem za službu Bohu a spoločenstvu. Je to možnosť podieľať sa na Božom diele, byť darom pre iných a robiť to, čo odo mňa chce Boh. Pri službe niekedy zažívam neopísateľnú radosť, ktorú mi dáva Boh.“

„Služba mi dáva možnosť zažívať spoločenstvo a dávať z toho, čo som už sama načerpala. Zakúšam v nej prijatie a cítim jednotu pri budovaní Božieho diela. Nechodievam slúžiť pravidelne, ale vždy odchádzam obohatená. Veľa mi dáva spoločenstvo, v ktorom sa mi prihovára, vedie ma a prijíma samotný Kristus.“

„Dobrovoľníctvo mi dalo nesmierne veľa. Naplnilo ma láskou obety, ukázalo mi smer, ktorým sa dá ďalej kráčať. Naučilo ma sebadarovaniu, načúvaniu mnohým a v neposlednom rade mi dalo ľudí, ktorým na mne záleží.“

„Chodím sem skoro od začiatku pútí. Začínala som ako účastníčka a doteraz som prešla mnohými službami. V dobrovoľníctve som našla Božiu lásku, v ktorej chcem vytrvať, chcem aj naďalej kráčať s Bohom.“

Keď sa začali púte, mladí spontánne prichádzali na stretnutia a takisto spontánne sa chopili aj organizácie. Bolo to náročné jednak preto, že ešte nebol prepracovaný systém služieb, ale aj preto, že zvyčajne bolo v službe zopár nadšencov a tí boli po ukončení stretnutia úplne vyčerpaní. Čas služby prežili takpovediac mimo programu, keďže nepretržite slúžili a pomaly strácali priamy kontakt s účastníkmi a s celým dianím na pódiu i v centre. Vzhľadom na to, že počet aktivít aj účastníkov stúpal, bolo nutné zmeniť systém organizácie. Rozšírili sa rady organizačného tímu – možnosť slúžiť dostali aj mnohí ďalší.

V súčasnosti už nie je v službe tridsať, ale stotridsať a viac dobrovoľníkov. Neslúžia tak nepretržite, ale iba podľa potreby. Sú zadelení aj do skupiniek, aby nestratili kontakt s programom a účastníkmi. Podľa možností, ktoré im služba dovoľuje, sa zúčastňujú na programe, a tak nielen dávajú, ale aj čerpajú.

Mladí sa v službách menia, alternujú a formujú. Niektorí sa naučia aj zručnosti slúžiť a organizovať podujatia vo svojich farnostiach, školách, spoločenstvách.

Comments are closed.